Otevírací doba "Rožnovkého koupaliště"

 

Otevírací doba - provoz

Období:Červen
Hodiny: Po.-Pá. 11:00 - 19.00 hod.
  So.-Ne. 9:00 - 20.00 hod.
   
Období: Červenec a srpen
Hodiny: 9:00 - 20.00 hod.
Jiné možnosti  dle počasí

 

Provozovatel Rožnovkého koupaliště si vyhrazuje možnost operativního otevření koupaliště dle aktuálního počasí.

V celém areálu Rožnovského koupaliště je WIFI-FREE ZDARMA.

 

Upozornění veřejnosti !!!

 

Informace k otevření Rožnovského koupaliště

a opatření pro vstup

 

Vážení návštěvníci Rožnovského koupaliště,

provoz koupaliště bude opětovně spuštěn v pátek 11. 6. 2021 v 11.00 hod. a dále dle výše uvedených provozních hodin a dle počasí

a to za podmínek dle nařízení vlády ČR, které uvádíme níže.

Kapacita vstupu na RK je omezena na 75% kapacity, tj. 1800 osob. Rezervace na vstup neprovádíme  - doporučujeme sledovat naše webové stránky, popř. webovou kameru koupaliště.

 

Pokyny pro vstup do Rožnovského koupaliště:

- dodržujte 2 m rozestupy

- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

- dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

- DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ RK, v případě nerespektování pokynů můžete být vykázáni z areálu bez náhrady vstupného!!!

 

Podmínkou vstupu do areálu Rožnovského koupaliště dle nařízení vlády ČR je některá z níže uvedených variant:

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č.94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 26. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně, a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor (kryté bazény a koupaliště) nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 

a)       osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

b)       osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

c)        osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo

 

1) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14dní, nebo

2) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

 

d)       osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 

e)       osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo je povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

f)         osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

 

g)       osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. Čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vedení a kolektiv Rožnovského koupaliště

Počet přečtení: 31991